Nowy program Płatnik w wersji 9.01.001 już dostępny

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 30 listopada można pobierać nową wersję programu Płatnik w wersji 9.01.001.

Od 1 listopada nowe deklaracje ZUS oraz nowe kody tytułów ubezpieczeń

W oprogramowaniu będzie udostępniona funkcjonalność związana wyłącznie z:
przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101) (za wyjątkiem Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej),
stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem,
weryfikacją i aktualizacją komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe),
mechanizmami wysyłki dokumentów.
Funkcjonalności związane z weryfikacją prawidłowości wypełnienia dokumentów w oparciu o dane zaewidencjonowane w ZUS będą udostępniane sukcesywnie w 2014r. Szczegółowe informacje w tym zakresie będziemy przekazywać na bieżąco.
Program PŁATNIK będzie udostępniony za pośrednictwem:
strony internetowej PUE ZUS, pod adresem: http://pue.zus.pl/platnik,
strony internetowej wykonawcy oprogramowania, pod adresem: http://www.platnik.info.pl/,
terenowych jednostek organizacyjnych ZUS na płytach DVD
Wraz z oprogramowaniem klienci ZUS otrzymają do dyspozycji szkolenie elektroniczne oraz poradnik „Zmiany w programie PŁATNIK”, które to będą wsparciem przy uruchamianiu nowego oprogramowania.
Dodatkowo informujemy, iż przygotowując się do uruchomienia docelowych usług weryfikacji poprawności dokumentów przekazywanych do ZUS, udostępnimy Państwu raporty o rozbieżnościach pomiędzy lokalnymi bazami programu PŁATNIK a danymi zaewidencjonowanymi w rejestrach ZUS. Raporty te będą przygotowane na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez Państwa do ZUS i przetworzonych w oparciu o nowe reguły weryfikacji. Nieprawidłowości te powinny zostać niezwłocznie skorygowane, tak aby w momencie uruchomienia docelowych reguł weryfikacji nie mieli Państwo problemów ze sporządzaniem i wysłaniem zestawu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.