VAT zapłacić trzeba

VAT zapłacić trzeba

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził: „wykonanie usługi na podstawie nieważnej umowy nie zwalania podatnika z obowiązku zapłaty VAT”. Ten kontrowersyjny wyrok poparł Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Po wyrokach WSA w Lublinie i NSA podatnicy powinni mieć się bardziej na baczności i przed przystąpieniem do wykonania usługi utwierdzać, że działają na mocy ważnych umów. Wspomniane wyroki (WSA z 25 stycznia 2012 r. sygn.: I SA Lu 655/11 oraz NSA z 10 kwietnia 2013 r. sygn.: I FSK 706/12) odnoszą się do sytuacji, w której firma wykonała usługę na rzecz urzędu gminy. Strony weszły w spór i w wyniku postępowania sąd gospodarczy stwierdził nieważność umowy, ponieważ została ona zawarta bez przetargu. W konsekwencji, firmie nie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu już wykonanych prac; nie mogła też już dochodzić swoich praw do odzyskania należności w dalszej drodze sądowej.

Firma uznała, że może dokonać korekty podatku należnego o odpowiednią kwotę wykazaną na fakturze i argumentowała korektę przepisem z art. 6. ust. 2. ustawy o VAT, który pozwala wyłączyć spod ustawy czynności niebędące przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Z taką decyzją nie zgodził się jednak fiskus i ostatecznie zdanie skarbówki poparły wyroki sądów administracyjnych. W argumentacji lubelski sąd przychylił się do organów podatkowych, które wskazywały, że w tym konkretnym przypadku należy kierować się art. 5 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, w uzasadnieniu sądu czytamy: „czynność nieważna na gruncie prawa cywilnego może być uznana za skutecznie wykonaną na gruncie ustawy o VAT”.

Opisana sytuacja ukazuje przypadek nieuzasadnionego wzbogacenia się nabywcy, kosztem straty dostawcy. Z perspektywy prawa cywilnego umowa była nieważna, lecz z perspektywy ekonomicznej jedna strona osiągnęła rezultat materialny, a druga jest stratna. Poszkodowana spółka w takich okolicznościach może jedynie dochodzić sprawiedliwości wszczynając sprawę o odszkodowanie (które nie podlega VAT).

Autor: Joanna Kałan źródło: blog sage